ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

• ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.
Κ.Α. 15.6413.00001 πρυπολογισµού # 3.000,00# ευρω
• ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ τµήµατος Κ.Α.Π.Η. » Κ.Α.
15.6413.0002 προϋπολογισµού # 44.000,00# ευρώ, ».
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
• Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές µε
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο
βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την
ανάθεση δηµόσιας σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ.1
περίπτωσης 9, υποπερίπτωσης β του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 για:
• ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.
Κ.Α. 15.6413.00001 πρυπολογισµού # 3.000,00# ευρω
• ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ τµήµατος Κ.Α.Π.Η. » Κ.Α.
15.6413.0002 προϋπολογισµού # 44.000,00# ευρώ, ».

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα του διαγωνισμού:

Related Posts