Ιδέες & προτάσεις πολιτών

Ιδέες & προτάσεις πολιτών

Προτείνετε ιδέες και προτάσεις προς το Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.