Με τις υπ’ αρ. 331/19 , 333/19   πράξεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας, το νέο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Π.Π.Α συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

ΆΝΘΗ ΓΚΙΌΚΑ ΣΕΒΑΣΜΊΑ

Πρόεδρος του Ν.Π.

ΡΌΚΑΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ

Αντιπρόεδρος του Ν.Π.

Προσεχώς, θα υπάρξει ενημέρωση για τον ορισμό των ομάδων εργασίας των μελών  του Δ.Σ, που θα αναλάβουν,  υπ’ ευθύνη τους, συγκεκριμένο τομέα του Νομικού Προσώπου.