Ανακεφαλαιωτικός πίνακας προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ