Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας Μεταφοράς των Μελών των Κ.Α.Π.Η. και των Νηπίων των Παιδικών σταθµών του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο βάσει τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση δηµόσιας σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ.1 περίπτωσης 9, υποπερίπτωσης β του άρθρου 2 του Ν.4412/2016

Αντικείµενο της παροχής υπηρεσίας είναι η Μεταφορά των Μελών των Κ.Α.Π.Η. και των Νηπίων των Παιδικών σταθµών του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. σε ηµερήσιες εκδροµές, σύµφωνα µε τα αναλυτικά οριζόµενα στη µελέτη της υπηρεσίας, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.

Κατεβάστε εδώ τη διακήρυξη και εδώ την τεχνική μελέτη.

Related Posts