ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

προϋπολογισμού 56.451,60 .€
πλέον ΦΠΑ 24% ( 13.548,40 € ),
σύνολο 70.000,00 €

Επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα:

Διακύρηξη

ΤΕΥΕΔ20

Τεχνική Μελέτη

Related Posts