∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

 

H ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

• Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών κατά την έννοια της παρ.1 περίπτωσης 9, υποπερίπτωσης β του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 για:

•ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆.Κ.Α. 15.6413.00001 προϋπολογισμού # 1.000,00# ευρώ

•ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ τμήματος Κ.Α.Π.Η. » Κ.Α.15.6413.0002 προϋπολογισμού # 40.000,00# ευρώ, ».

 

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα τηου διαγωνισμού:

Related Posts