Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός Ανάδειξης Μειοδότη για τις εργασίες Μίσθωση ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων