Πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 3762/08-09-2023 ανακοίνωσης για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού μερικής απασχόλισης ’23-’24

Με την παρούσα ανάρτηση ανακοινώνουμε τους πίνακες αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 3762/8-9-23 ανακοινωσης του Νομικού Προσώπου, που αφορούν την πρόσληψη συνολικά 13 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Related Posts