Μάθημα του Λαϊκού Πανεπιστημίου με θέμα: Κοινωνικοοικονομική κρίση και ψυχολογικές επιπτώσεις