Κανονισμός λειτουργίας του τμήματος κοινωνικής πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.

Για την σύνταξη του παρόντος κανονισμού ελήφθησαν υπόψη :

  • Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 1332/τ.Β΄/16-6-2011 συγχώνευσης ΝΠΔΔ του Δήμου Ελευσίνας σε ένα ενιαίο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας».

 • Η με Αριθμ. 38197/20831  Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί   Έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού − Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας (ΦΕΚ 1073Β/8-6-2015) που σύμφωνα με το άρθρο 1 & 2.2, αρμόδιο για την αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου και  την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων φροντίδας ατόμων της τρίτης ηλικίας    είναι το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής.

Περιεχόμενα

Άρθρο 1 : Περιεχόμενο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Άρθρο 2 : Έκταση εφαρμογής Κανονισμού

Άρθρο 3 : Αρμοδιότητες Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

Άρθρο 4 : Διοίκηση – Εποπτεία – Συντονισμός

Άρθρο 5 : Πόροι του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

Άρθρο 6 : Eδρα – Σκοπός των Κ.Α.Π.Η

Άρθρο 7 : Όροι εγγραφής των μελών Κ.Α.Π.Η

Άρθρο 8 : Για την εγγραφή των μελών Κ.Α.Π.Η. απαιτείται

Άρθρο 9 : Υποχρεώσεις μελών Κ.Α.Π.Η

Άρθρο 10 : Συντονιστική Επιτροπή μελών Κ.Α.Π.Η

Άρθρο 11 : Υπηρεσίες που προσφέρουν τα  Κ.Α.Π.Η.

Άρθρο 12 : Ομάδες

Άρθρο 13 : Γενικά καθήκοντα προσωπικού

Άρθρο 14 : Ειδικά καθήκοντα προσωπικού

Άρθρο 15 : Αρμοδιότητες  Γραφείου ειδικών προγραμμάτων Κοινωνικής προστασίας  (εφόσον στελεχωθεί)

Άρθρο 16 : Κατανομή Προσωπικού

Άρθρο 17 : Τυπικά προσόντα διορισμού κατά κατηγορία και κλάδο

Άρθρο 18 : Αρμοδιότητες Προϊσταμένου Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

Άρθρο 19 : Δραστηριότητες – ψυχαγωγία και επιμόρφωση των μελών

Άρθρο 20 : Οικονομική συμμετοχή μελών στις δραστηριότητες των Κ.Α.Π.Η

Άρθρο 21 : Κανονισμοί για τις Εκδρομές

Άρθρο 22 : Εθελοντές στο χώρο του Κ.Α.Π.Η ( Διαγραφές εθελοντών –μελών  κλπ)

Άρθρο 23 : Καλή λειτουργία των κτιρίων

Άρθρο 24:  Λοιπά θέματα

Αρθρο 1

Περιεχόμενο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

1.1. Με τον παρόντα κανονισμό, ο οποίος έχει συνταχθεί με βάση το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 1332/τ.Β΄/16-6-2011 συγχώνευσης ΝΠΔΔ του Δήμου Ελευσίνας σε ένα ενιαίο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας» & την με Αριθμ. 38197/20831  Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί   Έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας (ΦΕΚ 1073Β/8-7-2015) καθορίζονται η οργάνωση,  η διοίκηση , ο σκοπός , ο τρόπος λειτουργίας   του Τμήματος  Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίνας

1.2 Το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής είναι αρμόδιο για την αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κοινωνικής Πολιτικής) του Δήμου, καθώς και για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων φροντίδας ατόμων της τρίτης ηλικίας.

Αρθρο 2

Έκταση εφαρμογής Κανονισμού  

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων τρίτης ηλικίας οι λειτουργίες Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων παρέχονται σε γεωγραφικά αποκεντρωμένες μονάδες (παραρτήματα κοινωνικής πολιτικής), οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Γραφείου.

Το Τμήμα  Κοινωνικής Πολιτικής που αποτελεί υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού − Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας σύμφωνα με το άρθρο 1 παραγρ. 2.2 (Διάρθρωση Υπηρεσιών ) του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ.  (ΦΕΚ 1073Β/8-7-2015)  αποτελείται από τις επί μέρους οργανικές ομάδες :

2.2.1 Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας  Α ΚΑΠΗ Ελευσίνας

2.2.2 Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας  Β ΚΑΠΗ Ελευσίνας

2.2.3 Γραφείο κοινωνικής υπηρεσίας  ΚΑΠΗ Μαγούλας

2.2.4 Γραφείο Υγειονομικής Υπηρεσίας των ΚΑΠΗ

2.2.5 Γραφείο ειδικών προγραμμάτων Κοινωνικής προστασίας

Αρθρο 3

Αρμοδιότητες Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

Ορίζονται από το Αρθρο 2  παράγραφοι 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ.  (ΦΕΚ 1073Β/8-7-2015).

Αρθρο 4

Διοίκηση – Εποπτεία – Συντονισμός

1) Όργανο Διοίκησης του  Τμήματος  Κοινωνικής Πολιτικής είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού − Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ελευσίνας.

2) Της  Υπηρεσίας  προΐσταται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος εποπτεύει και ελέγχει έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η εντεταλμένο Διοικητικό Σύμβουλο για τους παιδικούς σταθμούς .

3) Το τμήμα  συνεργάζεται με το γραφείο Διαφάνειας, Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. για την ετοιμασία προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς για την ανάληψη από το Νομικό Πρόσωπο της ευθύνης οργάνωσης και υλοποίησης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων φροντίδας τρίτης ηλικίας, προωθεί τις προτάσεις για έγκρισή τους και μεριμνά για την υποβολή τους. Επίσης συνεργάζεται με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων.

4)  Δύναται επίσης να ορισθεί εντεταλμένος διοικητικός σύμβουλος για τα παραρτήματα ΚΑΠΗ.

΄Αρθρο 5

Πόροι του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

 • Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ Π.Α.Κ.Π.Π.Α.
 • Η επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή του κράτους ή άλλου κρατικού και μη φορέα, είτε προς το ίδιο Νομικό Πρόσωπο, είτε προς το Δήμο Ελευσίνας για τα Νομικά πρόσωπα.
 • Κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες από ιδιώτες ή Νομικά Πρόσωπα.
 • Τα έσοδα από  την ετήσια συνδρομή  η συμβολική συμμετοχή των μελών.
 • Οι εισπράξεις από το  αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών, που παρέχονται από το Νομικό Πρόσωπο.
 • Οι  πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία.
 • Η επιχορήγηση ή  χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Η επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
 • Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.

΄Αρθρο 6

Eδρα – Σκοπός των Κ.Α.Π.Η

Τα παραρτήματα Κ.Α.Π.Η. στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια του Δήμου η σε ενοικιαζόμενα.

Σκοπός των  Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Ελευσίνας είναι η  δημιουργία της απαραίτητης δομής για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων  και πρωτοβουλιών  που αφορούν στην υλοποίηση πολιτικών του Δήμου Ελευσίνας- Mαγούλας προς  τους  ανθρώπους   της τρίτης ηλικίας και ειδικότερα  :

 • Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση βιολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 • Την ενημέρωση συνεργασία και ευαισθητοποίηση των δημοτών και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας.
 • Την έρευνα και μελέτη για την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας.
 • Την παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στους ηλικιωμένους, ώστε τα άτομα αυτά να  παραμείνουν στην οικογένεια.
 • Την παροχή φυσιοθεραπευτικής αγωγής, εργοθεραπείας, κοινωνικής εργασίας , μέριμνας για νοσοκομειακή περίθαλψη και κάθε είδους υλικής και ηθικής βοήθειας και εξυπηρέτησης που θα  τονώσει σωματικά και ψυχικά τα προστατευμένα μέλη του κέντρου.
 • Την παροχή βοήθειας σε ηλικιωμένους στο σπίτι κατά περίπτωση.
 • Την προσφορά στους ηλικιωμένους οργανωμένης ψυχαγωγίας ( εκδρομές, επισκέψεις σε μουσεία  και αρχαιολογικούς χώρους, προβολή ταινιών, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, θαλάσσια μπάνια κλπ).
 • Την προσέλκυση μελών που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες, την εκπαίδευσή τους και την αξιοποίησή τους στις δομές και υπηρεσίες του κέντρου.

Άρθρο  7

Όροι εγγραφής των μελών Κ.Α.Π.Η

Ως μέλη εγγράφονται :

 1. Άνδρες και γυναίκες άνω των  60 ετών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι του οικονομικές και ασφαλιστικές δυνατότητες τους,    κάτοικοι η δημότες  Δήμου Ελευσίνας.  Τα μέλη ανάλογα με την περιοχή της κατοικίας τους εντάσσονται στο αντίστοιχο παράρτημα  που λειτουργεί στην περιοχή τους και έχει οριστεί από το Δ.Σ του Νομικού Προσώπου.
 2. Άτομα με ειδικές ανάγκες  55 ετών και άνω (Α.Μ.Ε.Α με αναπηρια 67%και ανω με βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία  ),   και μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

Σύζυγοι   μελών κάτω των 60 ετών ,έχουν την δυνατότητα  μόνο  να τους συνοδεύουν σε εκδρομές και εκδηλώσεις . Δεν δικαιούνται συνταγογράφησης φαρμάκων.

Ο αριθμός των μελών του Κ.Α.Π.Η δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 400 μέλη ενεργά και μικρότερος από 50.

Τα μέλη που εγγράφονται  καταβάλουν συμβολικό ποσό  ως ετήσια συνδρομή για την ιδιότητα  μέλους που αποκτούν .Το ύψος της ετήσιας συνδρομής μέλους καθορίζεται με απόφαση Δ.Σ.

Επίσης ανάλογη οικονομική συμμετοχή ( όταν απαιτείται) καταβάλουν τα μέλη για τη συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις και σε διάφορα προγράμματα που οργανώνει το Ν.Π.Δ.Δ..

Άρθρο 8

Για την εγγραφή των μελών Κ.Α.Π.Η. απαιτείται :

 • Αστυνομική Ταυτότητα.
 • Δύο φωτογραφίες.
 • Η ορισμένη συμβολική  συνδρομή (Εισπράττεται μια φορά τον χρόνο).
 • Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας ή πιστοποιητικό δημοτολογίου η αντίγραφο

λογαριασμού ΔΕΗ η ΟΤΕ η ΕΥΔΑΠ στο όνομα του ενδιαφερομένου.

 1.  Αίτηση του ενδιαφερομένου.

Το κάθε μέλος του Κ.Α.Π.Η εφοδιάζεται με ειδική ταυτότητα την οποία επιδεικνύει όταν του ζητηθεί ή το ίδιο θελήσει να κάνει χρήση, σε ένα ή περισσότερα προγράμματα ή δράσεις που υλοποιούνται.

Τα έσοδα από τις ετήσιες συνδρομές κατατίθενται στο ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ. , από τον ορισμένο για τον λόγο αυτό υπάλληλο( κοινωνικό λειτουργό) και η κατάθεση συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα και τα αντίστοιχα ποσά των μελών υπογεγραμμένη από τους ίδιους. Τα έσοδα αυτά διατίθενται για την κάλυψη των αναγκών των Κ.Α.Π.Η.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις μελών Κ.Α.Π.Η

  • Να ανανεώνουν την εγγραφή τους κάθε χρόνο.
    • Με απόφαση ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α και ύστερα από   εισήγηση του κοινωνικού λειτουργού ,έχει την δυνατότητα κάποιο μέλος    να μην καταβάλει την ετήσια συνδρομή για λόγους οικονομικής αδυναμίας,  μπορεί όμως να συμμετέχει  σε όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του κέντρου.

  • Να ενημερώνονται έγκαιρα με δική τους ευθύνη για τις δραστηριότητες και        τα προγράμματα του  κέντρου από τις γραπτές ανακοινώσεις εντός του χώρου του Κ.Α.Π.Η. ή του τύπου  ή μέσω  τηλεφωνικής επικοινωνίας.

  • Να έχουν αρμονικές σχέσεις μεταξύ τους αλλά και με το προσωπικό, και    να συνεργάζονται αρμονικά με τις υπηρεσίες.

  • Να ειδοποιούν έγκαιρα σε περίπτωση ακύρωσης προκαθορισμένου ραντεβού με τον ιατρό, το φυσιοθεραπευτή ή τον κοινωνικό λειτουργό του κέντρου η για συμμετοχή στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

  • Να τηρούν τους κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας του παραρτήματος Κ.Α.Π.Η.

  • Να αποδέχονται και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της διοίκησης. Σε περίπτωση που έχουν προσωπικές αντιρρήσεις ή διαφωνίες να απευθύνονται στον αρμόδιο προϊστάμενο με ευγενικό τρόπο και εάν δεν ικανοποιηθούν από κοινού με τον εκπρόσωπο των μελών τους  στον ορισμένο υπεύθυνο Διοικητικό Σύμβουλο  της διοίκησης.

  • Να ακολουθούν  τις οδηγίες της υπηρεσίας , όσο και των εξωτερικών προγραμμάτων που διοργανώνει το παράρτημα  Κ.Α.Π.Η.

  • Να μην παρεμβαίνουν στο έργο των εργαζομένων και να μην ασκούν οποιοδήποτε διοικητικό έλεγχο.

  • Να αποφεύγονται τυχόν ανάρμοστες συμπεριφορές από τα μέλη με σκοπό την ομαλή λειτουργία και την εξασφάλιση των αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων.

  • Να ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα των εξωτερικών προγραμμάτων (ώρα αναχώρησης, επιστροφής), να μη απομακρύνονται  από το σύνολο, καθώς και να έχουν την ευθύνη της προσωπικής τους φροντίδας.

  • Οι τυχόν ανάρμοστες συμπεριφορές  ,ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση   των κοινωνικών λειτουργών η της Συντονιστικής Επιτροπής των μελών  του παραρτήματος, συνεπάγονται σύσταση και όπου απαιτείται  επίπληξη , απαγόρευση συμμετοχής σε προγράμματα.  ύστερα από Απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.

  • Η χρήση των χώρων του Κ.Α.Π.Η. σε κάθε περιοχή καθορίζεται από τις ανάγκες των μελών σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ και της υπηρεσίας σχετικά με τα προγράμματα που λειτουργούν στα Κ.Α.Π.Η με ευθύνη του Ν.Π.Δ.Δ.

  • Να υποβάλλουν ενυπόγραφα  τις προτάσεις τους και τις αντιρρήσεις τους για τη λειτουργία του κέντρου είτε μέσω των εκπροσώπων τους,  είτε προσωπικά να τις καταθέτουν στην υπηρεσία η στο Δ.Σ. προς συζήτηση και επίλυση.

  • Να σέβονται και να φροντίζουν για την καλή χρήση και διατήρηση των χώρων καθώς και την λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Άρθρο 10

Συντονιστική Επιτροπή μελών Κ.Α.Π.Η

Αποτελείται από εκπροσώπους των μελών σε  κάθε παράρτημα και  έχει ως σκοπό την ενεργοποίηση και εκπροσώπηση τους, σε όλες τις δραστηριότητες του Κ.Α.Π.Η. , την υποβολή προτάσεων για συζήτηση και επίλυση πιθανών δυσκολιών που προκύπτουν, τη ψυχαγωγία τους, τον εθελοντισμό κ.λ.π. σε συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό, και υπό την εποπτεία του Δ.Σ. και του προέδρου του  Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Πιστεύοντας στον δημοκρατικό τρόπο  εκπροσώπησης των μελών ,τα μέλη της επιτροπής  ορίζονται ύστερα  από εκλογές με απόφαση του προέδρου ανά δύο χρόνια.

Οι  προτάσεις της συντονιστικής επιτροπής θα πρέπει να προσεγγίζουν όσο το δυνατόν τις απόψεις της πλειοψηφίας των μελών και αποτελούν ενέργειες που  θα γίνονται με την έγκριση της Διοίκησης.

Τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής οφείλουν να παρευρίσκονται στις συναντήσεις που ορίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ύστερα από τρεις αδικαιολόγητες απουσίες μέλους της επιτροπής, το μέλος καλείται για εξηγήσεις και σε περίπτωση αδυναμίας να συμμετέχει περαιτέρω, τη θέση του καταλαμβάνει το αμέσως επόμενο εκλεγμένο μέλος ύστερα από απόφαση του προέδρου.

Κάθε εκδήλωση και ενέργεια της συντονιστικής επιτροπής πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ν.Π.Δ.Δ. Π.ΑΚ.Π.Π.Α. δεδομένου ότι ανήκουν οργανικά όλα τα παραρτήματα ΚΑΠΗ στο Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

Άρθρο  11

Α. Υπηρεσίες που προσφέρουν τα  Κ.Α.Π.Η.

 1. Συμβουλευτική, ψυχοσυναισθηματική στήριξη και κοινωνική φροντίδα, τόσο     στους ίδιους όσο και στις οικογένειες τους, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα.
 2. Πρωτοβάθμια ιατρική και φαρμακευτική φροντίδα και συνταγογράφηση
   1. Φαρμάκων.
 3. Φυσιοθεραπεία
 4. Εργοθεραπεία
 5. Βοήθεια στο σπίτι για τα άτομα που ζουν μόνα τους ή για αυτά που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες εξυπηρέτησης , εντός και εκτός από το σπίτι.
 6. Οργανωμένη ψυχαγωγία ( εκδρομές με πούλμαν, περιπάτους, εκδηλώσεις, συνεργασία με ομάδες, διαλέξεις,  κλπ ).
 7. Επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν την Τρίτη ηλικία μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων και ομιλιών.
 8. Εντευκτήριο – κυλικείο στο οποίο λειτουργεί καντίνα που προσφέρει ροφήματα, αναψυκτικά, κ.λ.π.,  με συγκεκριμένο ωράριο λειτουργίας υπό την ευθύνη υπαλλήλου του  Γραφείου Κοινωνικής Υπηρεσίας ΚΑΠΗ  και με τη δυνατότητα στα μέλη να απασχολούνται εθελοντικά.
 9. Κάθε είδους ενέργεια που συμβάλει στο να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι ενεργά  μέλη της κοινωνίας.
 10. Εκτός  των  πιο  πάνω,  άλλες  προσφερόμενες υπηρεσίες  αποφασίζονται       από κοινού από το Δ.Σ  του Π.Α.Κ.Π.Π.Α. και την συντονιστική επιτροπή των μελών.

Β.  Ωράριο λειτουργίας των ΚΑΠΗ

Τα παραρτήματα Κ.Α.Π.Η, με την κατάλληλη στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό, λειτουργούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 7:00π.μ. – 15.00 μ.μ.

Όταν υπάρχει ανάγκη ή κάποιου είδους δραστηριότητα μπορεί να λειτουργεί και σε  απογευματινό ωράριο, τα Σαββατοκύριακα και Αργίες.

Οι κλιματιζόμενοι χώροι των ΚΑΠΗ με απόφαση της διοίκησης είναι δυνατόν να λειτουργούν ως χώροι φιλοξενίας πολιτών κατά τις ημέρες καύσωνα και του ψύχους.

Η χρήση των χώρων του Κέντρου σε κάθε περιοχή, καθορίζεται από τις ανάγκες της

πλειοψηφίας των μελών και τις δυνατότητες του Ν.Π.Δ.Δ., μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων που λειτουργούν στα ΚΑΠΗ, με ευθύνη του Ν.Π. και ακολουθούν τους κανόνες που καθορίζει η Διοίκηση του Ν.Π.

Τα παραρτήματα να λειτουργούν, όταν στελεχωθούν από προσωπικό του Ν.Π.   απογεύματα  από 17.00 – 20.30 η από μέλη του ΚΑΠΗ- εθελοντές με  ευθύνη τους, μετά από απόφαση της συντονιστικής επιτροπής  και  με απόφαση  του Δ.Σ.)

Άρθρο 12

Ομάδες

Σε κάθε κέντρο είναι δυνατό να λειτουργούν  ομάδες μελών η επιτροπές με σκοπό την ενεργοποίηση  και τη συμμετοχή τους σε όλες τις δραστηριότητες του παραρτήματος. Ενδεικτικά ομάδες δύναται να είναι:

 • Εκδηλώσεων
 • Ψυχαγωγίας
 • Εθελοντισμού
 • Στήριξης-Ψυχολογίας (εφόσον η υπηρεσία διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό).
 • Χειροτεχνίας με η χωρίς  διδάσκαλο
 • Χορευτικό με διδάσκαλο
 • Χορωδία με διδάσκαλο

Οι  ομάδες αυτές λειτουργούν με την εποπτεία του κοινωνικού λειτουργού.

Με απόφαση του Δ.Σ δύναται να συσταθούν ενιαίες ομάδες με μέλη από όλα τα παραρτήματα. Οι ομάδες λειτουργούν με ευθύνη των υπεύθυνων του αντίστοιχου τομέα λειτουργίας και η θεματολογία τους ρυθμίζεται με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.

Άρθρο 13

Γενικά καθήκοντα προσωπικού

 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

 • Να εξυπηρετεί ενσυνείδητα τα συμφέροντα του παραρτήματος και να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία του.

 • Να συνεργάζονται οι εργαζόμενοι μεταξύ τους  για την πραγματοποίηση των σκοπών του παραρτήματος .

 • Να σέβονται τόσο τα μέλη, όσο και τους συναδέλφους τους.

 1.   Να εφαρμόζουν όλες τις διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, και να

     συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της διοίκησης.

Άρθρο 14

Ειδικά καθήκοντα προσωπικού

 • Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας των Α΄, Β΄ και ΚΑΠΗ Μαγούλας.

Α. Καθήκοντα κοινωνικού λειτουργού

Ο Κοινωνικός Λειτουργός λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του κανονισμού του Κ.Α.Π.Η. ως ισότιμο μέλος της ομάδας που απαρτίζεται από όλα τα άλλα επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας του ανωτέρω πλαισίου. Συνεργάζεται με το υπόλοιπο προσωπικό του κέντρου όλων των ειδικοτήτων και από κοινού αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευομένων μελών. Συνεργάζεται με τα μέλη με σκοπό να συμβάλλει στην αντιμετώπιση τυχόν ψυχολογικών ατομικών ή οικογενειακών προβλημάτων, εξασφαλίζοντας τα προσωπικά δεδομένα, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των μελών.

 • Συνεργάζεται με τη Διοίκηση του κέντρου ,  εκτελεί το πρόγραμμα, τις εντολές και τις οδηγίες της και την ενημερώνει ανελλιπώς για τα προβλήματα των μελών του κέντρου και για την πρόοδο προγραμμάτων που υλοποιούνται.

 • Έχει την ευθύνη για την αξιοποίηση των εθελοντών, όπως και την παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης σπουδαστών .  Επικοινωνεί με τους τοπικούς φορείς , παράγοντες της περιοχής και του Ν.Π.Δ.Δ και ζητά τη συμβουλή τους.

 • Οργανώνει  διάφορες εκδηλώσεις ,ψυχαγωγικές, μορφωτικές κλπ. σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα και γενικά αντιμετωπίζει κάθε έκτακτο θέμα που αφορά τη λειτουργία του κέντρου.

 • Συντονίζει, καθοδηγεί και βοηθά τις ατομικές, ομαδικές πρωτοβουλίες.
  Οι επιτροπές αυτές για κάθε τους πρωτοβουλία ενημερώνουν προηγουμένως , μέσω του Κοινωνικού Λειτουργού την Διοίκηση του Κ.Α.Π.Η.  και συνεργάζονται με αυτήν και το προσωπικό του Κ.Α.Π.Η για την επιτυχία τους.

 • Καθιερώνει κοινωνική εργασία σε επίπεδο, ατόμου, ομάδας και κοινότητας.

 • Εισηγείται στον Υπεύθυνο  του Κ.Α.Π.Η, τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας του κέντρου και των αντίστοιχων υπηρεσιών του, καθώς και για την καλύτερη προσφορά υπηρεσιών προς τα μέλη, την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων τους και την εν γένει εξυπηρέτησή τους.

 • Έχει την ευθύνη για την είσπραξη των συνδρομών των μελών και την παράδοσή τους στο Ν.Π.Δ.Δ. με τις σχετικές καταστάσεις καθώς και τα αντίγραφα μπλόκ.
 • Επιβλέπει και βοηθά στις ενέργειες  της συντονιστικής επιτροπής & των εθελοντών  π.χ στο κομμάτι των εκδρομών και ελέγχει αν τα μέλη εγγράφονται σωστά με βάση τον  κανονισμό .

 • Διενεργεί κοινωνικές μελέτες ή ψυχοκοινωνικές μελέτες, όπου κρίνεται απαραίτητο, είτε σε περιστατικό, είτε σε ομάδα που χρειάζεται την παρέμβαση του.

 • Ο Κοινωνικός λειτουργός συντονίζει και βοηθά τις ατομικές και ομαδικές πρωτοβουλίες των επιτροπών αυτενέργειας , όταν αυτές έχουν σκοπό το προϊόν της δραστηριότητας τους να διατίθεται για τα ψυχαγωγικά κι άλλα προγράμματα του Κ.Α.Π.Η.

Β.Καθήκοντα οικογενειακού βοηθού

 • Προσφέρει υπηρεσίες σε μέλη που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες βοήθειας στο σπίτι.
 • Παρέχει υπηρεσίες εντός σπιτιού, όπως συγύρισμα, ελαφρύ μαγείρεμα κλπ. και υπηρεσίες εκτός σπιτιού, όπως προμήθεια τροφίμων ή φαρμάκων κλπ.
 • Επιβλέπει και βοηθάει όπου χρειαστεί στην καθαριότητα των χώρων του Κέντρου.

Γ. Καθήκοντα προσωπικού καθαριότητας- καθαριότητα καντίνας

Έχει την ευθύνη να καθαρίζει καθημερινά τους χώρους του κέντρου, τα γραφεία το ιατρείο, την καντίνα και να φροντίζει για την σωστή θέρμανση και τον αερισμό των  χώρων . Συνεργάζεται με τον Κοινωνικό Λειτουργό για τις ανάγκες και για τον ευπρεπισμό σε περίπτωση εκδηλώσεων.

 • Γραφείο Υγειονομικής Υπηρεσίας των ΚΑΠΗ


Α. Καθήκοντα Ιατρού

Το  ιατρείο λειτουργεί με   γιατρό παθολόγο ή άλλης ειδικότητας σχετικά με τις ανάγκες και τον αριθμό των μελών.

 • Πραγματοποιεί ιατρείο στον εκάστοτε χώρο του ΚΑΠΗ σε τακτά χρονικά διαστήματα εβδομαδιαίως.
 • Συνταγογραφεί τα απαραίτητα φάρμακα.
 • Παρέχει σε ειδικές περιπτώσεις επισκέψεις στο σπίτι σε μέλος που έχει την ανάγκη του.
 • Φροντίζει για την παραπομπή των μελών σε άλλες ειδικότητες, ύστερα από εξέταση.
 • Παρέχει οδηγίες φαρμακευτικής αγωγής και στενής παρακολούθησης της πορείας της υγείας  των ασθενών μελών και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών
 • Επισκέψεις σε νοσοκομεία  σε μελη των ΚΑΠΗ

Β. Καθήκοντα νοσηλευτή / επισκέπτη υγείας

 • Αγωγή υγείας στα μέλη κατά  άτομο ή κατά ομάδες σε συνεργασία με τον ιατρό.

 • Συμβουλευτική αγωγή υγείας σε συνεργασία με τον ιατρό.

 • Έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας του ιατρείου στο χώρο του κέντρου σε συνεργασία με τον ιατρό.
 • Βοηθά τον γιατρό τις ημέρες και τις ώρες που λειτουργεί το ιατρείο, καθώς επίσης έχει την ευθύνη μαζί με το γιατρό για τη διαχείριση  του φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού.
 • Παρέχει πρώτες βοήθειες , όταν δεν υπάρχει ιατρός.
 • Έχει την  ευθύνη πραγματοποίησης προληπτικών προγραμμάτων υγείας σε συνεργασία με νοσοκομεία, κέντρα υγείας κλπ.
 • Γενικά επισημαίνει τις περιπτώσεις των μελών που χρειάζονται οδηγίες και παρέχει πληροφορίες σχετικά με θέματα ατομικής και δημόσιας υγείας στα μέλη και στις οικογένειες τους.
 • Στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

–     κατ’οίκον επισκέψεις σε μοναχικά – ανήμπορα μέλη και ψυχολογική στήριξη αυτών και των οικείων τους

–     κατ’οίκον νοσηλευτικές πράξεις σε κλινήρη μέλη

–     εκπαίδευση των ασθενών για την αυτοεξυπηρέτησή τους και της οικογένειας για την φροντίδα αυτών

–     παροχή συμβουλευτικής επί θεμάτων υγείας και διατροφής σε μέλη του Κ.Α.Π.Η.

–     οργάνωση διαφωτιστικών ομιλιών με ιατρικά θέματα

–     προγραμματισμός και υλοποίηση προληπτικών προγραμμάτων υγείας(ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ).

–      συνεργασία με το τμήμα Νοσηλευτικής και Επισκεπτων Υγείας του ΤΕΙ Αθήνας για την εκπαίδευση των σπουδαστών του και παρακολούθηση της προόδου τους

–     διευκόλυνση της συνταγογράφησης των φαρμάκων των μελών(συνεργασία με την ιατρό του Κ.Α.Π.Η.), αλλά και των κατ’οίκον περιστατικών, αποτελώντας τον κρίκο μεταξύ μέλους και ιατρού

–     συνεργασία με  την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και το ΙΚΑ Ελευσίνας για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων των μελών

–     ευθύνη για την παραλαβή και διαχείριση του φαρμακευτικού υλικού του ιατρείου

–    σύνταξη και διανομή φυλλαδίων υγειονομικής διαφώτισης.

Γ. Καθήκοντα φυσιοθεραπευτή

  • Εφαρμόζει φυσιοθεραπευτική αγωγή στα μέλη του κέντρου που έχουν ανάγκη, ύστερα από γραπτή εντολή γιατρού.
  • Εκτελεί φυσιοθεραπευτική αγωγή κατ’ οίκον σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
  • Έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας του φυσικοθεραπευτηρίου του παραρτήματος.

 • Έχει ευθύνη της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών που άπτονται της ειδικότητας του.

Δ. Καθήκοντα εργοθεραπευτή

 • Ο εργοθεραπευτής έχει ως έργο του την αξιοποίηση και τη δραστηριοποίηση του μέλους, για  δημιουργική απασχόληση και παραγωγικό έργο .
 • Τη βοήθεια του μέλους, στην άσκηση για αυτοεξυπηρέτηση, στην ανάπτυξη ειδικών ενδιαφερόντων.
 • Την παροχή των υπηρεσιών του στο χώρο του κέντρου αλλά και κατ΄ οίκον ακόμη και σε μέλη όταν υπάρχει ειδική ανάγκη και κατόπιν εντολής ιατρού.
 • Την οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες ειδικότητες.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες  Γραφείου ειδικών προγραμμάτων Κοινωνικής προστασίας  (εφόσον στελεχωθεί)

Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. :

1) Ενημερώνεται συνεχώς για τις δυνατότητες συμμετοχής του τμήματος σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα φροντίδας τρίτης ηλικίας και εισηγείται για την συμμετοχή του Νομικού Προσώπου σε αυτά.

2) Μεριμνά, σε συνεργασία και με το γραφείο Διαφάνειας, Προγραμματισμού και Οργάνωσης, για την ετοιμασία προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς για την ανάληψη από το Νομικό Πρόσωπο της ευθύνης οργάνωσης και υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων, προωθεί τις προτάσεις για έγκρισή τους και μεριμνά για την υποβολή τους.

3) Οργανώνει την εφαρμογή των ανωτέρω προγραμμάτων μετά την ανάθεσή τους στο Νομικό Πρόσωπο και μεριμνά για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίησή τους εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους και κατάλληλους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους.

4) Παρακολουθεί την κατάλληλη υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων και συντάσσει και υποβάλλει τους αναγκαίους απολογισμούς.

5) Συνεργάζεται με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τους πόρους που μπορούν να διαθέσουν.

Άρθρο 16

Κατανομή Προσωπικού

Η κατανομή του προσωπικού στις διάφορες υπηρεσίες του τμήματος  και η ανάθεση των καθηκόντων, τόσο αυτών που αναφέρονται στον οργανισμό του Ν.Π.Δ.Δ., όσο και αυτών που θα προκύψουν στο μέλλον, γίνεται με απόφαση Προέδρου, αναλόγως των κάθε φορά παρουσιαζομένων αναγκών.

Άρθρο 17

Τυπικά προσόντα διορισμού κατά κατηγορία και κλάδο

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα διορισμού κατά κατηγορία και κλάδο είναι αυτά που ορίζονται από τις διατάξεις νόμων, αποφάσεων, εγκυκλίων κλπ. που ισχύουν κάθε φορά για το προσωπικό των ΟΤΑ και σύμφωνα με τον οργανισμό της Υπηρεσίας.

Για τον διορισμό, τα καθήκοντα ,τους περιορισμούς, το χρόνο εργασίας, την αστική ευθύνη, τα δικαιώματα, τις μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης, το προβάδισμα, τις ηθικές αμοιβές, τα πειθαρχικά αδικήματα, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις « Περί καταστάσεως προσωπικού των ΟΤΑ ¨» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και την εργατική νομοθεσία.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες Προϊσταμένου Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ.

Ειδικότερα:

.Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει όλες τις υπηρεσίες μέσα στα Κ.Α.Π.Η

Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. κάθε θέμα που αφορά την λειτουργικότητα, το προσωπικό , τα μέλη και υλικοτεχνική υποδομή.

Όπως :

 • Τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού που είναι αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του.
 • Τον πάσης φύσεως εξοπλισμό και απαραίτητο αναλώσιμο υλικό.
 • Τις απαραίτητες εργασίες για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων.
 • Την ίδρυση και λειτουργία νέων μονάδων ( παραρτημάτων) σε χρήση ανάγκης.
 • Εγκρίνει και υπογράφει τα αιτήματα των υπαλλήλων που αφορούν ανάγκες των γραφείων τους.
 • Συγκαλεί τουλάχιστον μια φορά το μήνα τους υπαλλήλους του τμήματος για συζήτηση και ενημέρωση σε γενικότερα θέματα που απασχολούν το κέντρο και για προγραμματισμό νέων δραστηριοτήτων.
 • Τηρεί το αρχείο εμπιστευτικής αλληλογραφίας και μελών του κέντρου.
 • Τηρεί τα βιβλία διοίκησης του Κέντρου όπως :
 1. Βιβλίο παρουσίας του προσωπικού
 2. Βιβλίο εμπιστευτικού πρωτοκόλλου
 3. Βιβλίο προτάσεων Διοικητικού συμβουλίου
 4. Βιβλίο κινητών περιουσιακών στοιχείων καθώς και όσα ορίζουν οι κείμενες     διατάξεις

5.Ελέγχει ανά πάσα στιγμή όλους τους χώρους των Κ.Α.Π.Η.

 • Εισηγείται στον Πρόεδρο του Διοικητικού συμβουλίου την μετάταξη, κατανομή, μετακίνηση και όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές στο προσωπικό .
 • Παρακολουθεί , συνεργάζεται και ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα βιβλία διαχείρισης διοίκησης και λοιπά παραστατικά στοιχεία που τηρεί το Τμήμα  Διοικητικής  και Οικονομικής υποστήριξης που αφορούν το τμήμα του.
 • Προΐσταται των υπαλλήλων του τμήματος   και  είναι υπεύθυνος για τις άδειες αυτού ώστε να μην δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα.
 • Παραλαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία, και αφού την χαρακτηρίσει την κατανέμει σύμφωνα με το περιεχόμενό της.
 • Ασκεί όλα τα καθήκοντα του κλάδου του.
 • Όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε οτιδήποτε οφείλει να ενημερώσει τον ιεραρχικά ανώτερο του που θα  αποφασίζει τον αναπληρωτή του σε περίπτωση απουσίας του.

Για την επιλογή του Προϊσταμένου του Τμήματος του Νομικού Προσώπου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η τοποθέτηση αυτού πραγματοποιείται τελικά στην αντίστοιχη μονάδα με απόφαση του Προέδρου.

Ο τοποθετούμενος ως Προϊστάμενος εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την τυχόν επανεκλογή του ή την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου.

Άρθρο 19

Δραστηριότητες – ψυχαγωγία και επιμόρφωση των μελών

Τα παραρτήματα Κ.Α.Π.Η ύστερα από την έγκριση του Προέδρου μπορούν να διοργανώνουν δραστηριότητες, ψυχαγωγικά και μορφωτικά προγράμματα, τόσο στο χώρο τους όσο και εκτός αυτού.

Ειδικότερα:

Εντός των κέντρων συγκροτούνται και λειτουργούν:

 • Ομάδες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μελών όπως, χορωδίας, γυμναστικής, χορού, ζωγραφικής, θεάτρου κ.λ.π., σε συνεργασία με ειδικούς. Οι ώρες λειτουργίας των αναφερθέντων ομάδων πρέπει να μην παρακωλύουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες όπως , ιατρείου, φυσικοθεραπείας, κ.λ.π.
 • Ομιλίες με κοινωνικό ή ιατρικό ενδιαφέρον
 • Προγράμματα προληπτικών ελέγχων
 • Εκδηλώσεις επετειακού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα. (Κατά τη διάρκεια αυτών των προγραμμάτων, διακόπτονται οι καθημερινές δραστηριότητες).

Εκτός των κέντρων διοργανώνονται:

 1. Ημερήσιες εκδρομές
 2. Περίπατοι
 3. Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους
 4. Συνεστιάσεις
 5. Πολυήμερες εκδρομές
 6. Θαλάσσια μπάνια
 7. Κατασκηνώσεις
 8. Πολιτιστικές εκδηλώσεις
 9. Παρακολούθηση ταινιών και θεατρικών παραστάσεων.

10.Καθώς και κάθε άλλη εκδήλωση σύμφωνη με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.

Για την καλύτερη και ασφαλέστερη διεξαγωγή των εξωτερικών προγραμμάτων, μέλος του προσωπικού ή της διοίκησης συνοδεύει τα μέλη με τη  διευκόλυνση της υπηρεσίας εφόσον υπάρχει δυνατότητα . Σε αντίθετη περίπτωση το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν τα μέλη της Συντονιστικής  Επιτροπής η εθελοντές.

Ο αριθμός δωρεάν δραστηριοτήτων είναι ανάλογος της οικονομικής δυνατότητας του Ν.Π και του αριθμού των μελών. Όλα τα μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τα  θαλάσσια μπάνια, το δεκαήμερο διακοπών, τις κατασκηνώσεις περνούν από προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο. Η ιατρική γνωμάτευση καταχωρείται στο αρχείο του Ν.Π και αντίγραφό της ,τους συνοδεύει.

Επιπλέον οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρουν την κατάσταση της υγείας τους και να δηλώνουν ότι η συμμετοχή τους πραγματοποιείται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη.

Στο δεκαήμερο διακοπών και τις κατασκηνώσεις εάν ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από τις θέσεις γίνεται κλήρωση. Μετά από  διαπίστωση  του κοινωνικού λειτουργού της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και της κατάστασης υγείας μελών (ανασφάλιστοι, ΑΜΕΑ κ.λ.π.), είναι δυνατόν τα μέλη να εξαιρούνται της κλήρωσης  και να προηγούνται κατά τη διαδικασία της επιλογής.

Πέραν του γενικού μητρώου μελών που τηρείται στην έδρα του Ν.Π.Δ.Δ. του Κ.Α.Π.Η. τηρείται και στα επιμέρους παραρτήματα αντίγραφο μητρώου των μελών του χωριστά. Ωστόσο, όλα τα μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε όλα τα προγράμματα όλων των Κ.Α.Π.Η χωρίς περιορισμό, όταν υπάρχει η δυνατότητα. Όταν προκύπτουν  δυσκολίες προηγούνται τα μέλη του παραρτήματος του Κ.Α.Π.Η που διοργανώνει την εκδήλωση.

Εφόσον τα μέλη δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στις παροχές, δραστηριότητες και εκδηλώσεις που διοργανώνουν τα Κ.Α.Π.Η, παρά μόνο με απόφαση της Διοίκησης .

Άρθρο 20

Οικονομική συμμετοχή μελών στις δραστηριότητες των Κ.Α.Π.Η

Τα ψυχαγωγικά προγράμματα των Κ.Α.Π.Η διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες:

Α. Προγράμματα που παρέχονται δωρεάν προς τα μέλη.

Β. Προγράμματα που στο κόστος συμμετέχουν τα μέλη.

Γ. Προγράμματα που τα μέλη αναλαμβάνουν αποκλειστικά το κόστος.


Α.1   Ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Ν.Π. και κατόπιν σχετικής   απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π., ετησίως, μπορούν να προσφέρονται προς τα μέλη των Κ.Α.Π.Η  δωρεάν ψυχαγωγικές δραστηριότητες (π.χ. εκδρομές, περίπατοι, λοιπές δράσεις, κ.λπ.).

Β.1   Στο πλαίσιο του ετησίου προγράμματος δράσης είναι δυνατόν να παρέχονται προς τα μέλη των Κ.Α.Π.Η ψυχαγωγικές δραστηριότητες (π.χ. εκδρομές, περίπατοι, λοιπές δράσεις, κ.λπ.) που το κόστος τους είναι δυνατόν να καλύπτεται εν όλω ή εν μέρει από το Ν.Π. Στη δεύτερη  περίπτωση το Ν.Π ανάλογα με την οικονομική δυνατότητά του είναι δυνατόν να καλύπτει μέρος της δαπάνης και το υπόλοιπο να καλύπτεται από την συμμετοχή των μελών, που θα γίνεται κατόπιν εγγράφου πρότασης της Συντονιστικής τους Επιτροπής  με  κόστος όσο το δυνατό   ελάχιστο. Στην περίπτωση που δημιουργούνται έσοδα από τέτοιες δραστηριότητες που συμμετέχουν και τα μέλη, θα καταγράφονται, θα τα διαχειρίζεται η Συντονιστική Επιτροπή και με απόφασή της θα διατίθενται για κάλυψη άλλων δράσεων των μελών των Κ.Α.Π.Η   υπό την εποπτεία πάντα της διοίκησης.

Γ1 .Ύστερα από Απόφαση και έγγραφη πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής προς τη Διοίκηση , είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται δράσεις και  προγράμματα που τα μέλη αναλαμβάνουν αποκλειστικά το κόστος και το διαχειρίζονται μόνοι τους   υπό την εποπτεία πάντα της διοίκησης.

.

Άρθρο 21

Κανονισμοί για τις Εκδρομές

Κάθε μέλος του ΚΑΠΗ πρέπει να ξέρει τι δικαιώματα έχει αλλά και τι υποχρεώσεις όταν συμμετέχει στις εκδρομές.:

 • Κάθε μέλος οφείλει να πειθαρχεί στο πρόγραμμα και στον αρχηγό της εκδρομής, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τα μέλη και οφείλουν να υπακούν στις εντολές του.

 • Ως αρχηγός-συνοδός της εκδρομής θα πρέπει να ορίζεται κάθε φορά από την Διοίκηση του ΚΑΠΗ μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής   η εθελοντής μέλος του ΚΑΠΗ η μέλος της Διοίκησης του Ν.Π η εργαζόμενος από τα ΚΑΠΗ (εφόσον υπάρχει δυνατότητα στην υπηρεσία) , που τα μέλη οφείλουν να τον σέβονται και να τον υπακούν προκειμένου να διευκολύνουν τον ρόλο του. Επίσης οι εκδρομές θα πρέπει να ελέγχονται πλήρως και να καθορίζονται από τη διοίκηση. Ο έλεγχος των μελών  και οι εγγραφές θα πρέπει να γίνονται από τον εκπρόσωπο της συντονιστικής επιτροπής  των μελών του ΚΑΠΗ  σε συνεργασία με την  κοινωνική λειτουργό και τον έλεγχο της Διοίκησης  του Π.Α.Κ.Π.Π.Α.

 • Σε κάθε εκδρομή κρατούνται 4 θέσεις αποκλειστικά για 2 άτομα με ειδικές ανάγκες και τους συνοδούς τους. Παρέχεται η   δυνατότητα συμμετοχής στην εκδρομή από  άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος μέλους ΑΜΕΑ που αντιμετωπίζει  προβλήματα , ως συνοδός,  ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Κοινωνικής Λειτουργού και με δική τους ευθύνη.

 • Στις εκδρομές που διοργανώνει η συντονιστική επιτροπή των μελών ύστερα από δική     της πρόταση, θα πρέπει να παρευρίσκεται  μαζί πάντα και ένα μέλος από αυτή.

 • Το κάθε μέλος που εγγράφεται στην εκδρομή σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής του, θα πρέπει να ενημερώνει τουλάχιστον τέσσερις μέρες πριν, προκειμένου να αναπληρωθεί η θέση του από άλλο μέλος

 • Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν στην κλήρωση για την ανάλογη θέση που θα    καθίσουν στο πούλμαν.

 • Στην εκδρομή συμμετέχει το κάθε μέλος αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

 • Τα  μέλη να προσέρχονται στις εγγραφές της εκδρομής τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα που  ανακοινώνεται. .Κατά την διάρκεια της εκδρομής να μην αλλάζουμε θέσεις στο πούλμαν και δημιουργούμε προβλήματα  στα υπόλοιπα μέλη.

 • Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα σε σχέση με το ξενοδοχείο ή το μεταφορικό μέσο, τα μέλη οφείλουν  να το συζητήσουν  ευγενικά και ιδιαιτέρως με τον συνοδό της εκδρομής και σε κλίμα που δεν θα διαταράξει την ψυχική διάθεση των υπόλοιπων εκδρομέων.

 • Δεν επιτρέπεται σε κανένα εκδρομέα  να απασχολήσει ή να δημιουργήσει πρόβλημα στον οδηγό.

 • Αν κάποιο μέλος έχει παράπονο από την εκδρομή έχει το δικαίωμα να το μεταφέρει γραπτώς στον εκπρόσωπο συνοδό ο οποίος κατά σειρά θα πρέπει να το αναφέρει στους αρμόδιους.

 • Αν κατά τη διάρκεια της εκδρομής εντοπιστούν δυσκολίες ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να διαφοροποιήσει το πρόγραμμα ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν για την καλύτερη ασφάλεια και διαμονή των μελών.

 • Στην περίπτωση που κάποιος από τους εκδρομείς δεν πειθαρχήσει και δεν εφαρμόσει τις οδηγίες του κανονισμού , ο συνοδός των μελών θα αναφέρει την συμπεριφορά του στην διοίκηση η οποία και θα κρίνει την περίπτωση του, ανάλογα.

 • Φροντίζουμε πάντα για την καλή εικόνα της εκδρομής.

 • Η διαδικασία εγγραφής   στις εκδρομές  θα διεξάγεται  λογική πρωινή ώρα (8.30 π.μ. έως 12.00 π.μ.) με απόφαση της Διοίκησης και της Συντονιστικής Επιτροπής.  Οι εκδρομές που παρέχονται δωρεάν από   το  Ν.Π.Δ.Δ.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  θα εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση και όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή όλων των μελών, με προτεραιότητα τους μη έχοντες. Σε περίπτωση συμμετοχής σε κατασκηνώσεις θα εφαρμόζεται και   η μέθοδος  της κλήρωσης αν ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι  μεγαλύτερος  των  θέσεων.

 • Τα πούλμαν δεν μπορούν να είναι περισσότερα από δύο σε κάθε εκδρομή για την καλλίτερη εξυπηρέτηση των μελών  και τον αρτιότερο  έλεγχο της εκδρομής.


   Άρθρο 22

Εθελοντές στο χώρο του Κ.Α.Π.Η ( Διαγραφές εθελοντών – μελών  κλπ)

Κάθε εθελοντική υπηρεσία ανεξαρτήτως ειδικότητας με σκοπό  να βοηθήσει  το Κ.Α.Π.Η γενικότερα, τίθεται στη διάθεση του Κοινωνικού Λειτουργού, ο οποίος στη  συνέχεια κρίνει και ενεργοποιεί την προσφορά,  σύμφωνα με την ιδιαιτερότητα της  και σε συνδυασμό με τις ανάγκες του κέντρου και των μελών αυτού καθώς και την έγκριση της διοίκησης. Εθελοντής ή μέλος του Κ.Α.Π.Η με οποιαδήποτε ενέργεια δεν πρέπει να προκαλεί βλάβη στην ομαλή λειτουργία του κέντρου .

Ύστερα από τα ανωτέρω και μετά από έγγραφη καταγγελία ,εισήγηση του κοινωνικού λειτουργού και Απόφαση του Δ.Σ, γίνεται :

α)   Παρατήρηση.
β)   Γραπτή επίπληξη .
γ)   Αναστολή της συμμετοχής του για καθορισμένο χρόνο.
δ)  στο τέλος η Διαγραφή του.

Κατά συνέπεια δεν θα έχει κανένα δικαίωμα ούτε σαν μέλος αλλά ούτε και σαν εθελοντής. Το μέλος που διαγράφεται έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επανεγγραφή του από το Δ.Σ με αίτηση που κάνει στο κέντρο μετά την πάροδο ενός έτους. Το Δ.Σ είναι αρμόδιο να λάβει την τελική απόφαση.

Άρθρο 23

Καλή λειτουργία των κτιρίων

Το Ν.Π σε συνεργασία με τον  Δήμο επιμελείται την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του κτιρίου που έχουν σχέση με  :

 • Πυρασφάλεια
 • Υγιεινή
 • Δικτύων ( π.χ ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ψύξης , θέρμανσης, αερισμού κλπ).
 • Αποκατάσταση ζημιών κτιρίου
 • Ανελκυστήρα
 • Και οτιδήποτε κρίνεται αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία του κέντρου

ΑΡΘΡΟ 24

Λοιπά θέματα

Κάθε θέμα που προκύπτει στην λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. του Δήμου Ελευσίνας   και το οποίο δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζεται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και  του Προέδρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ

Related Posts