ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ2/2020