ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ/2020