ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1/2022

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ, ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ , ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1/2022 (ΑΔΑ:ΨΣΞΧΟΚΟΖ-ΔΓ9) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (4) ΑΤΟΜΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ,  (1) ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 101) ΚΑΙ  (3) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102), ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ”, ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012-2022, ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ.

Related Posts