Ανακοίνωση διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης

Η Πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήμου Ελευσίνος έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν :

1. Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «∆ημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Του N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ημοσίων Συμβάσεων»
3. Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006) « Κύρωση του Κώδικα ∆ήμων και Κοινοτήτων»
4. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5. Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α’ 173) «∆ικαστική προστασία κατά την σύναψη ∆ημοσίων Συμβάσεων»
6. Της αριθ. 113/2016 απόφασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών.
7. Της αριθ.29 /2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης αναγκαιότητας της προμήθειας.
8. Της αριθ. 28 /2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου επί αιτήματος της Αναπλ/προισταμένης του Ν.Π.∆.∆. για υποβολή αιτήματος προς την Αναπλ/Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας μας για την έκδοση πράξης ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης.
9. Της αριθ.29 /2017 Απόφασης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε και ψηφίσθηκε η σχετική πίστωση με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και οι τεχνικές προδιαγραφές.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια των ζητούμενων ειδών της υπ’ αριθμ. 2/2017 μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 51.980,45 € με ΦΠΑ σύμφωνα με όρους της παρούσης διακήρυξης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ζητούμενων ειδών του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα τηου διαγωνισμού:

Related Posts