Ανάρτηση πίνακα ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των αποτελεσμάτων ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ μετα από την απόφαση υπ΄αριθμ282/15-4-2020 του ΑΣΕΠ