Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ»

Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τον «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.∆.∆. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» για το έτος 2017- 2018.

Αφορά παροχή υπηρεσιών καθαρισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κτιρίων και αθλητικών χώρων που διαχειρίζεται το Ν.Π. . Θα ανατεθεί σε τρίτους διότι το Ν.Π.∆.∆. δεν διαθέτει υπηρεσία καθαριότητας με προσωπικό ειδικότητας ΥΕ για να εξυπηρετηθούν οι δομές του.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί το πρόγραμμα καθαρισμού από άρτια καταρτισμένο προσωπικό, κατάλληλα εξοπλισμένο με τα απαραίτητα σύνεργα και εγκεκριμένα υλικά καθαρισμού και απολύμανσης.

Κατεβάστε παρακάτω τα απαραίτητα έγγραφα:

Διακήρυξη

Τεχνική Μελέτη

ΤΕΥΔ

Related Posts