Έγκριση Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του τµήµατος Αθλητισµού του Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.Π.Α. Δήμου Ελευσίνας

Στην Ελευσίνα και στο γραφείο του Νοµικού Προσώπου Π.Α.Κ.Π.Π.Α.  Ελευσίνας σήµερα στις  8 του µήνα Ιουλίου    του έτους 2016 ηµέρα Παρασκευή    ύστερα από την αριθ.  848/5-7-2016  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύµβουλο σύµφωνα µε τα άρθρα 240,234,95, 96 και 97 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/2006.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 15 µελών.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Βασιλείου Μαρία -Πρόεδρος, Καµπάνης Γαβριήλ, , Τζαρτζούλης Θεόδωρος ,∆ιολέτης Αθανάσιος , Καλογριδάκης Εµµανουήλ, Καρέλλου Μαρία , Κων/να Μαρούγκα, Οικονόµου Παύλος ,Αρναουτάκη  Βιργινία
ΑΠΟΝΤΕΣ Ρεντούµη Βαρβάρα,  Μίλησης Αθανάσιος, Ρεντούµη Νίκη, Κριεκούκης Αθανάσιος Σκιάνης Γεώργιος,Κολοβός Θωµας

Η Πρόεδρος   εισηγούµενη το  6ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί  « Έγκρισης Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του τµήµατος Αθλητισµού του Ν.Π.∆.∆.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας» λέγει τα εξής:

Για την σύνταξη του παρόντος κανονισµού ελήφθησαν υπόψη :
• Το υπ΄ αριθµ. ΦΕΚ 1332/τ.Β΄/16-6-2011 συγχώνευσης ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Ελευσίνας σε ένα ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο µε την επωνυµία «Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου Πολιτισµού-Αθλητισµού-Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Ελευσίνας».  Ο «Πρότυπος κανονισµός λειτουργίας των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου ∆ηµοτικών και Κοινοτικών χώρων άθλησης» (ΦΕΚ 1362 τ.Β/18/10/2001) που συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2880/2001(ΦΕΚ 9/τ.Α/30.1.2001). Στη συνέχεια ανέφερε προς τα µέλη Του ∆.Σ. ότι   προκειµένου να λειτουργήσει άρτια , το τµήµα Αθλητισµού του Ν.Π.∆.∆. πρέπει να εγκριθεί και να ψηφιστεί ο εσωτερικός κανονισµός του τµήµατος αυτού. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών  και ανάλυση όλου του σχεδίου του Κανονισµού  .Καλείται λοιπόν  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όπως αποφασίσει σχετικά . Το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού συζήτησε και τοποθετήθηκε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

1.- Εγκρίνει  τον  Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του τµήµατος  Αθλητισµού  του Ν.Π.∆.∆.  Π.Α.Κ.Π.Π.Α. ∆ήµου Ελευσίνας   » ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης.

Related Posts